คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย

k01


58-06-25mcugsmeetingitmcuบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑
ติดต่อ:สำนักงานคณะบดี  บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม โซนดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทรศัพท์,โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๐๖๘๐
อีเมล์ grads@mcu.ac.th
เว็บไซต์: gds.mcu.ac.th

58-06-25mcufbmeetingitmcu
คณะพุทธศาสตร์จัดตั้งขึ้นเป็นคณะแรกเพื่อให้การศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ในด้ายภาษาบาลี สันสกฤต พระพุทธศาสนา ศาสนาและปรัชญา และภาควิชาภารตศึกษา
ติดต่อ : สำนักงานคณบดี คณะพุทธศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซนดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทรศัพท์, โทรสาร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๖
อีเมล์ : satanon@mcu.ac.th หรือ trustinbd@hotmail.com
เว็บไซต์: fb.mcu.ac.th

58-06-25mcuedameetingitmcuคณะครุศาสตร์จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อให้การศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ เพื่อให้สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ประชาชนได้
เพื่อยึดมั่นต่อการปฎิบัติกิจอันพึงประสงค์ในการเผยแผ่และสามารถดำเนินการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล
ติดต่อ:สำนักงานคณะบดี  คณะครุศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เว็บไซต์: eda.mcu.ac.th

58-06-25mcuhumanmeetingitmcuคณะมุษยศาสตร์ เดิมทีชื่อว่า คณะเอเชียอาคเนย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เพื่อให้การศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ ให้มีองค์ความรู้และความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมเนียมปฎิบัติ และภาษาในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ในบริเวณที่ประเทศไทยตั้งอยู่ และสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อทำนุบำรุงและเผยแผ่พุทธธรรม
ติดต่อ:สำนักงานคณะบดี  คณะมนุษยศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซนเอ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เว็บไซต์: human2.mcu.ac.th

58-06-25mcusocmeetingitmcuคณะสังคมศาสตร์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อให้การศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ในสาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ติดต่อ:สำนักงานคณะบดี  คณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เว็บไซต์: soc.mcu.ac.th