หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๒.สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ