วิทยาลัย ๑๖ แห่ง

๑.วิทยาลัยสงฆ์เลย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๕ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๐๑๒๐๔ โทรสาร ๐๔๒-๘๐๑๒๖๘
อีเมล์ :
เว็บไซต์: http://loei2.mcu.ac.th/

๒.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๘๓ หมู่ ๑๓ ตำบลธาตุพนม อำภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๔๒ – ๕๔๐๐๓๘
อีเมล์:
เว็บไซต์: www.mcunkp.ac.th

๓.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ตั้งอยู่ ๓๐ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐-๔๓๒๘-๓๕๔-๖,๐-๔๓๒๘-๓๕๔-๗
อีเมล์ :
เว็บไซต์: www.mculp.ac.th

๔.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตั้งอยู่ที่ ๒๑๗ หมู่ ๖ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๘-๒๔๕-๖ โทรสาร ๐-๕๕๒๘-๗๕๕๙
อีเมล์ :
เว็บไซต์: www.mcupl.com

๕.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์บุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่ วัดพระพุทธบาทเขากระโดงตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๔๔๖๐-๑๓๖๓ โทรสาร ๐-๔๔๖๐-๑๓๖๓
อีเมล์ : preyawat@hotmail.co.th
เว็บไซต์:www.mcubr.org

๖.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ตั้งอยู่ที่ ถนนสามัคคีสาย ข ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๗๓๔๕-๐๐๗๑,๐-๗๓๔๕-๐๐๗๕
โทรสาร ๐-๗๓๔๕-๐๐๗๔
อีเมล์ :
เว็บไซต์: www.mcupn.ac.th

๗.วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐
โทรศัพท์ ๐-๕๔๖๐-๑๐๖๓, โทรสาร ๐-๕๔๖๐-๑๐๖๓
อีเมล์ :
เว็บไซต์: www.nan.mcu.ac.th

๘. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๑๔๘ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๘๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๔-๒๙๙๓๕๖
อีเมล์:
เว็บไซต์: sothorn.mcu.ac.th

๙. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ตั้งอยู่ที่  เลขที่ ๑ ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๔-๒๑๙๒๘๗
อีเมล์ :
เว็บไซต์: www.mculampang.com

๑๐.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเดิม) ถนนฤทธิประศาสน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๑-๕๘๗๖
อีเมล์ :
เว็บไซต์: www.mcucr.com

๑๑. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ตั้งอยู่ที่ ๖๗ หมู่ ๒ ตำบลน้ำคำ อำเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๔๕๖๑-๗๙๐๓
อีเมล์ :
เว็บไซต์: www.mcussk.ac.th

๑๒. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
โทรศัพท์ ๐-๔๕๖๑-๗๙๐๓
อีเมล์ :
เว็บไซต์: www.mcuratchaburi.com

๑๓. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธปัญญาศรีทวารวดี ตั้งอยู่ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ๕๑ หมู่ ๒ ตำไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐
โทรศัพท์ ๐-๓๔๓๒-๖๙๑๒
อีเมล์ : Marcus-Crow@hotmail.com
เว็บไซต์: www.mcurk.com

๑๔. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง ตั้งอยู่ที่  วัดไพรสณฑ์ศักดาราม อหล่มสัก จเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ ๐-๔๖๗๐-๒๑๗๒
อีเมล์ :
เว็บไซต์: pb.mcu.ac.th

๑๕. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๕๖๙-๕๑๗ ,โทรสาร ๐๔๓-๕๖๘-๔๘๗
อีเมล์ :
เว็บไซต์: roiet.mcu.ac.th

๑๖. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิตั้งอยู่เลขที่ ๙๗ หมู่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๕๖๐๒๒,๐๘๙-๔๓๘๑๓๕๗
อีเมล์ :
เว็บไซต์: www.cyp.mcu.ac.th