Campuses (11)

be1

k1-1

1.Nong Khai Campus

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๑๙ หมู่ ๓ บ้านโพนตาล ตำบลค่ายบกหวาน
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๓-๖๙๕๐ โทรสาร.๐๔๒-๔๙๕๒๒
อีเมล์ : ing.115@hotmail.com
เว็บไซต์: www.mcunk.ac.th

k2-1

2.Nakhon Si Thammarat Campus

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่ที่ ๓/๓ หมู่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๕-๖๔๗๓ โทรสาร ๐๗๕ – ๓๔๕๘๖๒
Email :
เว็บไซต์: nkr.mcu.ac.th

k3

3.Chiang Mai Campus

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ตั้งอยู่ ณ วัดสอนดอก ๑๓๙ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทรศัพท์๐-๕๓๒๗-๘๙๖๗
Email : srimoon_806959@hotmail.com
เว็บไซต์: www.cmmcu.com

k4-1

4.Khon Kaen Campus

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ตั้งอยู่ ๓๐ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๒๘-๓๕๔-๖,๐-๔๓๒๘-๓๕๔-๗
Email : nirandorn@mcu.ac.th
เว็บไซต์: www.mcukk.com

k5-1

5.Nakhon Ratchasim Campus

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nakhonratchasima Campus
No.419 Ban Huathanon. Chatpattana Road. Huatalae Sub-district
Mueang Nakhon Ratchasima District, Nakhon Ratchasima, 30000
Tel ๐-๔๔๙๒-๔๕๖๐
Email : mcunkr@gmail.com
Website: nkr.mcu.ac.th

k6-1

6.Ubon Ratchathani Campus

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ตั้งอยู่ที่ บ้านหมากมี่ หมู่ ๑ ก.ม.๘ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๔๕๔๒-๒๑๕๖
Email : mcuubon7@gmail.com
เว็บไซต์: ubon.mcu.ac.th

k7-1

7.Phrae Campus

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ๕๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๒๒๒๗๕
Email : mcuphrae111@gmail.com
เว็บไซต์: www.mcupr.com

k8-1

8.Surin Campus

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ตั้งอยู่ที่ ห้วยเสนง หมู่ ๘ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๔๔๑๔-๒๑๐๗, แฟ็กซ์ ๐-๔๔๑๔-๒๑๐๘
Email : itsurinmcu@yahoo.com
เว็บไซต์: surin.mcu.ac.th

k9-1

9.Phayao Campus

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๖๙๒ วัดศรีโคมคำ ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๕๔๔๓-๑๐๐๒
Email :mcuphayaocampus@gmail.com
เว็บไซต์: www.mcupyo.com

k10-1

10.Pali Sueksa Buddhagosa Campus

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
ตั้งอยู่ที่ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๕๔๔๓-๑๐๐๒
Email :
เว็บไซต์: www.pali.mcu.ac.th

10.Nakhon Sawan Campus

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ตั้งอยู่ ๙๙๙ ม.๖ ถนนพวงทอง ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ล
โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๗๐
Email :
เว็บไซต์: www.nbc.mcu.ac.th