ผู้ช่วยอธิการบดี


พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


พระศรีศาสนบัณฑิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

pairut

พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ


พระมหาชะเอม สุวีโร, ผศ.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

พระมหาวิลัย สมาจาโร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์

นายสรายุทธ อุดม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายธวัชชัย สมอเนื้อ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ

ดร.อิทธิพล แก้วพิลา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

ดร.พรรษา พฤฒยางกูร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม


ดร.พิเชฐ ทั่งโต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระครูภาวนาธรรมโฆสิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตหนองคาย

นายสำราญ ย่อยไธสงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตหนองคาย

พระมหาเทพรัตน์ อริยวํโส
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

นายไพรัตน์ ฉิมหาด
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พระครูประวิตวรานุยุต, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตเชียงใหม่

นายปั่น อะทะเทพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่ว ไป วิทยาเขตเชียงใหม่

พระครูปริยัติธรรมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตขอนแก่น

นายจิระ ศรเสนา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น

พระเมธีสุตาภรณ์, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตนครราชสีมา


พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญโญ, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตอุบลราชธานี

นายสุรสิทธิ์ ทองลาด
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตอุบลราชธานี

ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครราชสีมา


พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาสุรินทร์


พระครูโกวิทอรรถวาที, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตแพร่

นายสุขุม กันกา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตแพร

พระสุนทรกิตติคุณ (เดชา อินทปญฺโญ)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตพะเยา

รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตพะเยา

พระราชโมลี, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

นายจักกฤษณ์ จันทร์ดำ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปวิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส นครปฐม

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตสุรินทร์