ผู้อำนวยการ

พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ดร
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


พระสุธีรัตนบัณฑิต,ดร.
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์


พระราชวรมุนี,ดร
รก.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา


พระครูปริยัติรัตนาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

005pmso
พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม

พระราชวิสุทธิมุนี,ดร
ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ

007

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

พระราชวรเมธี ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รก. ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

พระโสภณวชิราภรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต