คณบดี

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

พระราชปริยัติมุนี,ผศ.ดร.
คณบดีคณะพุทธศาสตร์

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ดร.
คณบดีคณะครุศาสตร์

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

พระครูปริยัติกิตติธำรง ผศ.ดร.
คณบดีคณะสังคมศาสตร์