รองอธิการบดี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
พระเทพปริยัติเมธี,ผศ.ดร.
รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์
 
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป