คณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.
อธิการบดี
ประธานคณะกรรมการพระราชวรเมธี ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองประธานกรรมการพระศรีคัมภีรญาณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

พระโสภณวชิราภรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
กรรมการ

พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

กรรมการ

พระราชเขมากร ผศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่
กรรมการ

พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
กรรมการ

พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ

พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
กรรมการ

รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ
กรรมการ

ดร.สำราญ ทองแพง
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านงบประมาณ
กรรมการ

นายสนิท ไชยวงค์คต
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหาร
กรรมการ

ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ
กรรมการ

นายวิทยา บุรณศิริ
กรรมการ

รศ.ดร. ธีรยุทธ พึ่งเทียร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
กรรมการ


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ

นายสรายุทธ อุดม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนงบประมาณ
กรรมการและเลขานุการ

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาทองคำ ฐิติเปโม
รองผู้อำนวยการกองแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายพีรวัฒน์ ชัยสุข
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงบประมาณ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาสาทิต สาธิโต
หัวหน้าฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาบัณฑิต ปณฺตเมธี
หัวหน้าฝ่ายประสานงานวิทยาเขต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ