กรรมการการเงินและทรัพย์สิน

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.
อธิการบดี
ประธานคณะกรรมการ



พระราชวรมุนี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
กรรมการ

พระศรีคัมภีรญาณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ



พระสุวรรณเมธาภรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ



พระราชวรเมธี ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
กรรมการ



นายนนทพล นิ่มสมบุญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางวารี เชื้อปรุง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.

น.ส.นฤมลกชพรรณ จันทรผ่องจินดา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ