กรรมการการเงินและทรัพย์สิน

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.
อธิการบดี
ประธานคณะกรรมการพระราชวรมุนี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
กรรมการ

พระศรีคัมภีรญาณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการพระสุวรรณเมธาภรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการพระราชวรเมธี ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
กรรมการนายนนทพล นิ่มสมบุญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางวารี เชื้อปรุง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.

น.ส.นฤมลกชพรรณ จันทรผ่องจินดา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ