คณะกรรมการบริหารบุคคล

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.
อธิการบดี
ประธานคณะกรรมการ

พระราชวรเมธี ดร. 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ

พระสุวรรณเมธาภรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ

พระศรีคัมภีรญาณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

พระครูสุวิธานพัฒนาบัฒฑิต
กรรมการพระโสภณวชิราภรณ์
กรรมการ

พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป
กรรมการ

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
กรรมการ

ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำ

นายคำพันธ์ วงศ์เสน่ห์
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำ

รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหาร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายพุธทรัพย์ มณีศรี
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหารงานบุคคล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสนิท ไชยวงค์คต
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหาร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ