สภาวิชาการ

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.
อธิการบดี
ประธานสภาวิชาการ

พระราชวรเมธี ดร.
รองอธิการบดีฝายบริหาร

พระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,เลขานุการสภาวิชาการ

พระสุวรรณเมธาภรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

พระราชวรมุนี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

พระโสภณวชิราภรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

พระเมธีธรรมาจารย์
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

พระราชรัตนาลงกรณ์
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

พระเทพปัญญาสุธี
รองอธิการบดีวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

พระราชสิงหวรมุนี (โสภณ โสภโณ)
รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่

พระโสภณพัฒนบัณฑิต
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

พระราชสีมาภรณ์ (วันชัย กนฺตจารี)
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา

พระราชธีราจารย์(ศรีพร วรวิญฺญู)
รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี

พระราชเขมากร ผศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

พระธรรมโมลี
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์

พระเทพญาณเวที
รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ศ.พิเศษ
รองอธิการบดีวิทยาเขต
บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

พระสุธีธรรมานุวัตร ผศ.ดร.
คณบดีคณะพุทธศาสตร์
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์

พระเอกภัทร อภิฉนฺโท
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

พระครูปริยัติกิตติธำรง ผศ.ดร.
คณบดีคณะสังคมศาสตร์


พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร.
รก. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

พระมหาสุทิตย์  อาภากโร
รักษาการผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์


พระราชสิทธิมุนี
รักษาการผู้อำนวยการ
สถาบันวิปัสสนาธุระ

พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม
รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักทะเบียนและวัดผล

พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคม

พระครูปริยัติรัตนาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระราชวรเมธี
รักษาการผู้อำนวยการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา

พระศรีคัมภีรญาณ
รักษาการผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

พระโสภณวชิราภรณ์(ไสว)
รักษาการผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพระธรรมทูต

พระเทพปริยัติเมธี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
พระศรีรัตนมุนี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

พระปริยัติกิจวิธาน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

พระครูปัญญาธรรมานุกิจ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

พระมหาดวงจันทร์ คุตฺตสีโล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ เชียงใหม่

พระครูสิริสุตานุยุต
ผู้อำนวยการวิทยาสงฆ์ลำพูน

พระมหาสมปอง ฐานิสฺสโร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช

พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต
รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น


พระสิริรัตนเมธี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย

พระเมธีสุตาภรณ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา

พระครูกิตติคุโณภาส
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี

พระราชธรรมสารสุธี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

พระครูปลัดพรหมเรศ โชติวโร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่

พระราชธรรมาลังกา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

พระมหาวิศิต ธีรวํโส
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์

พระศรีปริยัติธาดา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

พระครูศรีวรพินิจ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยา

พระสุนทรมุนี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

พระรัตนมุนี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

พระมหาสุรชัย วราสโภ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

พระราชวรเมธี
รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

พระมหาสุมินทร์ ยติกโร
รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตหนองคาย

พระครูสุนทรสังฆพินิต
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่

พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พระครูสุตธรรมภาณี
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา

พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตอุบลราชธานี

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่

พระศรีวิสุทธิคุณ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตสุรินทร์

พระราชปริยัติ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตพะเยา

พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมฺมโสภโณ
รก.ผอ.สำนักวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์

ดร.แสวง นิลนามะ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์
นายธีร์ พุ่มทับทิม
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์

นายพิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์

ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
คณะมนุษยศาสตร์

ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
คณะมนุษยศาสตร

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
คณะสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
คณะสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ผู้แทนคณาจารย์
ประจำคณะสังคมศาสตร์

องค์ประกอบของสภาวิชาการ 
สภาวิชาการ เป็นองค์กรการบริหารรองลงมาจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย
๑. ประธานสภาวิชาการ ได้แก่ อธิการบดี
๒. กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดีที่เป็นพระภิกษุ คณบดี ผู้อำนวยการสภาบัน ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย       หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือวิทยาลัย และศาสตราจารย์
๓. กรรมการสภาวิชาการซึ่งคณาจารย์ประจำเลือกจากคณาจารย์ประจำคณะ คณะละสามคน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้สภาวิชาการแต่งตั้งรองอธิการบดี ซึ่งเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นเลขานุการสภาวิชาการโดยคำแนะนำของอธิการบดี
๔. กรรมการสภาวิชาการ มีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี แต่อาจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกได้อำนาจหน้าที่ของสภาวิชาการ
ตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้สภาวิชาการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
๑. พิจารณากำหนดหลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
๒. เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
๓. เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ วิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สถาบัน สำนักศูนย์ หรือวิทยาลัย รวมทั้งการแบ่งส่วนงานในหน่วยงานดังกล่าว
๔. ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามพระบาลีในพระไตรปิฎก
๕. พิจารณาการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
๖. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราาจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต่อสภามหาวิทยาลัย
๗. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ
๘.พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
๙. จัดหาวิธีการอันจะทำให้การศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เจริญยิ่งขึ้น
๑๐. พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย
๑๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลในบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ
๑๒. ให้คำปรึกษาแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย