สภามหาวิทยาลัย


พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) 
นายกสภามหาวิทยาลัย

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.
อธิการบดี

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน
เลขาธิการสภาการศึกษา


นายพนม ศรศิลป์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สมเด็จพระพุฒาจารย์
เจ้าคณะภาคใหญ่หนตะวันออก
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

พระพรหมโมลี
แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะภาค ๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

พระมหาโพธิวงศาจารย์
ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม

ศ.(พิเศษ) จำนงค์ ทองประเสริฐ
ราชบัณฑิตรองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายนนทพล นิ่มสมบุญ
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ศ.พิเศษ
รองอธิการบดีวิทยาเขต
บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

พระราชวรเมธี ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระราชสิงหวรมุนี
รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่

พระศรีคัมภีรญาณ รศ. ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

พระโสภณพัฒนบัณฑิต
รองอธิการบดีวิทยาเขตข่อนแก่น


พระครูโสภณพุทธิศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์