ตราประจำมหาวิทยาลัย แผนที่เดินทาง

ตราประจำมหาวิทยาลัย
logo1๑. พระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว)
พระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ตรงฐานของพระเกี้ยวมีอักษรย่อว่า ม จ ร และมีรูปธรรมจักรวางเป็นฉากเบื้องหลังlogo2๒. เป็นรูปวงกลมครอบธรรมจักรส่วนกลางเป็นพระเกี้ยว
เป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ รอบกรอบด้านบนมีอักษรภาษาบาลีว่า ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต รอบกรอบด้านล่างมีอักษรว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แผนที่เดินทาง : แผนผังส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาคmap

แผนที่การเดินทาง

map_Wang Noi
แผนที่ในมหาวิทยาลัย

sm_directory