ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 0-3524-8000, 0-3535-4710, 0-3535-4711 โทรสาร 0-3524-8006

ติดต่อหน่วยงานส่วนกลาง ดาวน์โหลดเบอร์โทรศัพท์วัดมหาธาตุ,วัดศรีสุดาราม,มจร วังน้อย

ติดต่อวิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์ ดาวน์โหลดที่อยู่ วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ