ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

0

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ณ คณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซนบี วังน้อย หารือและติดตามผลความคืบหน้าของงานที่ได้มอบหมายให้กับทางคณะและคณาจารย์ขอมหาวิทยาลัย

02 (1) 02 03 (1) 03 04 05

Share.

About Author

นพดล เพ็ญประชุม