ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ

0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร. เป็นประธานในที่ประชุมหารือถึงการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ ทั้งนี้เพื่อให้ร่างที่ออกมาได้มาตรฐานสามารถนำไปดำเนินการได้ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพก่อนที่จะนำไปประกาศใช้ต่อไป

01 02 03

Share.

About Author

นพดล เพ็ญประชุม