ไทยเป็นเจ้าภาพวิสาขบูชาโลกปี ๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ๘๔ พรรษา

0

เมื่อวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ มหาจุฬาฯ วังน้อย:  ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก (International Council for Day of Vesak: ICDV) ในฐานะเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษด้านสังคมและเศรษฐกิจของสหประชาชาติ ได้นัดประชุมคณะกรรมการสภาสากลฯ ระหว่างวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๔๐๑  สำนักงานอธิการบดี มหาจุฬาฯ วังน้อย  ทั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการบริหารสมาคมจาก ๑๒ ประเทศเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๓

จากประชุมครั้งนี้ ได้บทสรุปจากการจัดการที่น่าสนใจหลายประเด็น  โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการจัดงานระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ซึ่งพิธีเปิดจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา ส่วนวันเฉลิมฉลองจะจัดขึ้นวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  สำหรับรูปแบบของการจัดงานจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำชาวพุทธ และผู้นำทางการเมืองจากทั่วโลก

v005

หัวข้อหลัก (Main-Theme) ในการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อว่า “พุทธวิถีสู่สันติภาพโลก” (The Buddhist Part to World Peace) ในขณะที่หัวข้อย่อยมี ๒ ประเด็นสำคัญ คือ (๑) การศึกษาแนวพุทธเพื่อสันติภาพ (Buddhist Education for Peace) และ (๒) คุณูปการของพระพุทธศาสนาต่อการรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม(Buddhist Contribution to Environmental Responsibility)  สำหรับองค์ปาฐกถาพิเศษนั้นคณะกรรมการได้มีมติเชิญศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ ฮาววีย์ จากประเทศอังกฤษ ในขณะเดียวกันในการสัมมนาทั้งสองหัวข้อนั้น คณะกรรมการได้มีมติเชิญนักวิชาการจำนวน ๘ รูป/คนจาก ๔ ทวีปมาเป็นวิทยากรร่วมนำเสนอมุมมองของพระพุทธศาสนาต่อประเด็นสันติภาพและสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะประธานสภาสากลวิสาขบูชาโลก กล่าวว่า  “การประชุมนานาชาติครั้งนี้ได้กำหนดจำนวนผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งในทางวิชาการและในการมาประชุมฉลองประมาณ ๓,๐๐๐ รูป/คน โดยมีชาวพุทธนานาชาติจำนวน ๑,๐๐๐ รูป/คน ถือเป็นโอกาสที่ชาวพุทธจะได้ร่วมเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลกพร้อมกับชาวโลกให้สมกับประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก นอกจากจะนำความเป็นเอกภาพของชาวพุทธทั่วโลกมาสู่ประเทศไทยแล้ว ก็ยังเป็นการร่วมกับชาวไทยทั้งประเทศในการถวายเป็นพุทธบูชาและ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษานี้ด้วย”  “ในขณะที่ชาวโลกกำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งและความรุนแรง ดังที่เกิดขึ้นในซีเรีย และตะวันออกกลาง จนนำไปสู่การอพยพครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ รวมถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกนั้น  องค์การสหประชาชาติพยายามที่จะแสวงหาช่องทาง และเครื่องมือในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น เพื่อย้ำเตือนให้ชาวโลกสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  คณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก จึงได้ยกประเด็น “พุทธวิถีสู่สันติภาพโลก” ขึ้นมาเป็นหัวข้อหลักในการพูดคุย และแลกเปลี่ยนในเวทีของการเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลกครั้งนี้ เพื่อที่จะชี้ใ้หเห็นว่าพระพุทธศาสนามีบทบาท และคุณูปการต่อการสร้างสันติภาพในโลกนี้อย่างไร” ศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณฑิต กล่าวเสริม

Share.

About Author

นพดล เพ็ญประชุม