ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน

0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน ติดตั้งพร้อมใช้งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐ รายการ ราคากลาง ๑,๓๗๓,๓๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน )
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา มีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ ของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๐๕ ห้องการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เลขที่ ๓/๓ ม.๕ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดการเปิดซองสอบราคาและประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขนครศรีธรรมราช เลขที่ ๓/๓ ม.๕ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่ ห้อง ๑๐๕ การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เลขที่ ๓/๓ ม.๕ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๓๔๒๘๙๘ หรือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ที่ www.mcunst.mcu.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

พระเทพปัญญาสุธี
(พระเทพปัญญาสุธี)
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

Share.

About Author

นพดล เพ็ญประชุม