คณะพุทธศาสตร์ นัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะปี2558

0

คณะพุทธศาสตร์ ได้มีการจัดประชุม คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ได้มีรองคณบดีฝ่ายบริหาร พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ,ดร เป็นประธาน และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี พร้อมทั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที จากส่วนกลาง ห้องเรียน จ.เพชรบูรณ์, ห้องเรียน จ.สิงห์บุรี, ห้องเรียน จ.กาญจนบุรี, หน่วยวิทยาบริการ จ.สงขลา ได้แก่ พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์, พระครูกิตติชัยกาญจน์, พระมหาชัชรัตร์, นายปัญญา, นางธนวรรณ เป็นต้น ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
a3meeting240757

Share.

About Author

นพดล เพ็ญประชุม