rectormcuarticle-content

mes-rec001

ปฎิญญากรุงเทพฯ ครั้งที่ ๑๓

but_readall (1)
smcu_03

‘วัดทั่วโลก’ลั่นฆ้องกลองระฆังถวาย’สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’วันนี้

 ‘วัดทั่วโลก’ลั่นฆ้องกลองระฆังถวาย’สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’วันนี้ มส.เห็นชอบให้วัดทั่วโลกเตรียมพร้อมลั่นฆ้องกลองระฆัง เจริญชัยมงคลคาถา ตามโบราณราชพระเพณี ‘วันนี้’ ถวายพระพรชัยมงคลให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อประเทศชาติ พร้อมเห็นชอบให้พระสงฆ์ใช้คำถวายอติเรก คำถวายพระพรลา คำถวายพระพรเทศนา สำหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระพรหมเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม(มส.) แถลงภายหลังการประชุมมส.ว่า…

‘วัดทั่วโลก’ลั่นฆ้องกลองระฆังถวาย’สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’วันนี้

 ‘วัดทั่วโลก’ลั่นฆ้องกลองระฆังถวาย’สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’วันนี้ มส.เห็นชอบให้วัดทั่วโลกเตรียมพร้อมลั่นฆ้องกลองระฆัง เจริญชัยมงคลคาถา ตามโบราณราชพระเพณี ‘วันนี้’ ถวายพระพรชัยมงคลให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อประเทศชาติ พร้อมเห็นชอบให้พระสงฆ์ใช้คำถวายอติเรก คำถวายพระพรลา คำถวายพระพรเทศนา สำหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระพรหมเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม(มส.) แถลงภายหลังการประชุมมส.ว่า…

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาปฎิบัติการ จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่12

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาปฎิบัติการ จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่12 ณ เดอะโชไซตี้ อยุธยารีสอร์ท ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559

‘วัดทั่วโลก’ลั่นฆ้องกลองระฆังถวาย’สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’วันนี้

 ‘วัดทั่วโลก’ลั่นฆ้องกลองระฆังถวาย’สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’วันนี้ มส.เห็นชอบให้วัดทั่วโลกเตรียมพร้อมลั่นฆ้องกลองระฆัง เจริญชัยมงคลคาถา ตามโบราณราชพระเพณี ‘วันนี้’ ถวายพระพรชัยมงคลให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อประเทศชาติ พร้อมเห็นชอบให้พระสงฆ์ใช้คำถวายอติเรก คำถวายพระพรลา คำถวายพระพรเทศนา สำหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระพรหมเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม(มส.) แถลงภายหลังการประชุมมส.ว่า…

ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ณ คณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซนบี วังน้อย หารือและติดตามผลความคืบหน้าของงานที่ได้มอบหมายให้กับทางคณะและคณาจารย์ขอมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

สมัครด้วยตนเอง ๑ มีนาคม –๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สอบข้อเขียน ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สอบสัมภาษณ์ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประกาศผลสอบคัดเลือก ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน ๒๘-๒๙…

but_readall (1)

smcu_03