Author นพดล เพ็ญประชุม

นพดล เพ็ญประชุม
ข่าวสัมมนา/ประชุม 02

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ณ คณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซนบี วังน้อย หารือและติดตามผลความคืบหน้าของงานที่ได้มอบหมายให้กับทางคณะและคณาจารย์ขอมหาวิทยาลัย

ข่าวสัมมนา/ประชุม 03

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร. เป็นประธานในที่ประชุมหารือถึงการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ ทั้งนี้เพื่อให้ร่างที่ออกมาได้มาตรฐานสามารถนำไปดำเนินการได้ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพก่อนที่จะนำไปประกาศใช้ต่อไป

ข่าวทั่วไป 1

 ‘วัดทั่วโลก’ลั่นฆ้องกลองระฆังถวาย’สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’วันนี้ มส.เห็นชอบให้วัดทั่วโลกเตรียมพร้อมลั่นฆ้องกลองระฆัง เจริญชัยมงคลคาถา ตามโบราณราชพระเพณี ‘วันนี้’ ถวายพระพรชัยมงคลให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อประเทศชาติ พร้อมเห็นชอบให้พระสงฆ์ใช้คำถวายอติเรก คำถวายพระพรลา คำถวายพระพรเทศนา สำหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์…

ข่าวมหาวิทยาลัย paining

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาปฎิบัติการ จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่12 ณ เดอะโชไซตี้ อยุธยารีสอร์ท ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559

ข่าวทั่วไป big_g87cae5d57iach8a6ijab

ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก ให้ความสำคัญกับสันติศึกษาเกิดขัดแย้งแก้ไขด้วยการเจรจาของฝ่ายต่างๆ                เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก (International Council for the Day…

1 2 3 5